Československé opevnenie

Dobova 1

Predstavenie

Československé opevnene (v zahraničí niekedy tiež nazývaná ako Benešova línia) je sústava pevností budovaných Československom v rokoch 1935-1938 v pohraničí a na vybraných vnútrozemských líniách. Opevnenie bolo budované proti nepriateľsky naladeným susedným štátom – Nemecku, Maďarsku, Rakúsku a Poľsku. Opevnenie sa skladalo z objektov ľahkého opevnenia vz. 36 a vz. 37 (tzv. řopíků), objektov ťažkého opevnenia a delostreleckých tvrdzí. Medzi jednotlivými ťažkými objektmi sa rozkladal prekážkový systém. Na účely výstavby a koordinácia výstavby bolo zriadené riaditeľstvo opevňovacích prác a rada pre opevňovanie. Po prijatí podmienok Mníchovskej dohody bola na odstúpenom území drvivá väčšina postavených objektov, zvyšné úseky tak stratili význam.

Dôvody výstavby

Už od počiatku vzniku Československej republiky sa uvažovalo akým spôsobom zabezpečiť štátne hranice. V počiatkoch republiky sa na hraniciach nachádzalo vojsko, ktoré riešilo rôzne výboje skupín, ktoré nesúhlasili s vytvorením Československa, boli to predovšetkým Nemci a Poliaci. Z dôvodu stráženia hraníc aj po stránke colnej, bola v roku 1919 vytvorená nástupnícka finančná stráž. V roku 1936 vznikol tiež zbor stráže obrany štátu. V roku 1933, kedy sa v susednom Nemecku stal kancelárom Adolf Hitler, sa potreba ochrany republiky ešte zosilnela. Generalita sa musela rozhodnúť, akú koncepciu obrany štátu vyberie. Do úvahy prichádzali dve varianty obrany republiky. Prvým variantom bolo vybudovanie motorizovanej a modernizovanej armády, ktorá by sa presúvala podľa potreby. Druhou možnosťou bolo vybudovať pevnostné úseky, ktoré by sa tiahli po celej dĺžke ohrozenej hranice. Túto variantu podporovalo dostatok stavebných firiem, dobrá surovinová základňa ale aj reliéf západnej časti republiky, ktorý okrem pohraničného pohoria netvoril žiadne prírodné prekážky. Systém stáleho opevnenia odporučil i západný spojenec – Francúzsko. Obranná stratégia Československa teda spočívala v tom, že by pútala útočiace jednotky na líniu opevnenia, do doby zmobilizovania celej armády a zásahu spojeneckého Francúzska.

Ťažké opevnenie

Prvými stavbami opevnenia, ktoré v republike vyrástli, boli objekty ťažkého opevnenia. Tieto bunkre boli plánované na najohrozenejších úsekoch hraníc, tj. severná Morava (od Odry po Labe), na predmostie Bratislavy a u Komárna. Po obsadení Rakúska sa náhlivo projektovali aj na južnej hranici. Celkovo bolo projektovaných 1 276 ťažkých objektov, postavených bolo 226. Ťažké objekty na rozdiel od opevnenia ľahkého mali postup nepriateľa na dlhšiu dobu zastaviť a v prípade boja sa počítalo s jeho samostatným odporom po dlhšiu dobu. Malo byť bojaschopné prakticky kedykoľvek po svojom dokončení, vybavenie a vyzbrojenie, počítalo sa s trvalým osadením stálou posádkou. Preto disponovalo rozsiahlymi tylovými priestormi a zložitým technickým zariadením, ktoré malo uľahčiť dlhodobý odpor. Systém opevnenia umožnil účinnú obranu severných hraníc republiky s relatívne nízkym počtom vojakov, takže ostatné jednotky mohli byť využité v mieste predpokladaného hlavného úderu nepriateľa.

U objektov ťažkého opevnenia, súhrnne označovaných názvom “zrub”, je možné rozdeliť jednotlivé typy do skupín z viacerých hľadísk. Napríklad podľa výzbroje a účelu sú to zruby pechotné, delostrelecké, vchodové, mínometné a pod.. Podľa stavebného riešenia a počtu streleckých miestností sa objekty delia na jednostranné a obojstranné (pravé, ľavé a výnimočne pre čelnú paľbu). Zruby patriace do sústavy objektov sú tvrdzové, ostatné sú samostatné (izolované). Objekty ťažkého opevnenia sa stavali v šiestich stupňoch odolnosti, líšili sa hrúbkami stien a stropov. Prvé dva stupne označované arabskými číslicami 1 a 2 (odtiaľ názov “arab”, alebo tiež objekt malého typu) mali slabšie steny a niektoré konštrukčné zjednodušenia. Ďalšie stupne sa označovali rímskymi číslicami I až IV (odtiaľ označenie “Riman”, alebo objekt veľkého typu).

 

Prekážky

Prv

Osud opevnenia

Prv

 

Zdroj: www.wikipedia.org, Foto: Archív autora

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.